Giải Bài 2 Trang 30 Toán 12 Bài 1

Vì(limlimits_x o pm infty ,dfrac2-x9-x^2=limlimits_x o pm infty ,dfracdfrac2x^2-dfrac1xdfrac9x^2-1=0)nên con đường thẳng(y=0)là tiệm cận ngang của vật dụng thị hàm số.

Bạn đang xem: Giải Bài 2 Trang 30 Toán 12 Bài 1

Vì(limlimits_x o 3^+,dfrac2-x9-x^2=+infty ;,limlimits_x o 3^-,dfrac2-x9-x^2=-infty )nên con đường thẳng(x=3)là tiệm cận đứngcủa vật dụng thị hàm số.

Vì(limlimits_x o left( -3 ight)^+,dfrac2-x9-x^2=+infty ;,limlimits_x o left( -3 ight)^-,dfrac2-x9-x^2=-infty) buộc phải đường thẳng(x=-3)là tiệm cận đứngcủa đồ vật thị hàm số.

b)(y=dfracx^2+x+13-2x-5x^2);

Vì(limlimits_x o pm infty ,dfracx^2+x+13-2x-5x^2=limlimits_x o pm infty ,dfrac1+dfrac1x+dfrac1x^2dfrac3x^2-dfrac2x-5=dfrac-15)nên con đường thẳng(y=dfrac-15)là tiệm cận ngang của trang bị thị hàm số.

Vì(limlimits_x o left( dfrac35 ight)^+,dfracx^2+x+13-2x-5x^2=-infty ;,limlimits_x o left( dfrac35 ight)^-,dfracx^2+x+13-2x-5x^2=+infty)nên mặt đường thẳng(x=dfrac35)là tiệm cận đứngcủa vật thị hàm số.

Xem thêm:

Vì(limlimits_x o left( -1 ight)^+,dfracx^2+x+13-2x-5x^2=+infty ;,limlimits_x o left( -1 ight)^-,dfracx^2+x+13-2x-5x^2=-infty )nên mặt đường thẳng(x=-1)là tiệm cận đứngcủa thiết bị thị hàm số.

c)(y=dfracx^2-3x+2x+1);

Vì(limlimits_x o left( -1 ight)^+,dfracx^2-3x+2x+1=+infty ;,limlimits_x o left( -1 ight)^-,dfracx^2-3x+2x+1=-infty)nên đường thẳng(x=-1)là tiệm cận đứngcủa đồ dùng thị hàm số.

d)(y=dfracsqrtx+1sqrtx-1).

Vì(limlimits_x o +infty ,dfracsqrtx+1sqrtx-1=limlimits_x o +infty ,dfrac1+dfrac1sqrtx1-dfrac1sqrtx=1)nên mặt đường thẳng(y=1)là tiệm cận ngang của thứ thị hàm số.

Vì(limlimits_x o 1^+,dfracsqrtx+1sqrtx-1=+infty ;,limlimits_x o 1^-,dfracsqrtx+1sqrtx-1=-infty)nên con đường thẳng(x=1)là tiệm cận đứngcủa đồ thị hàm số.

Ghi nhớ:

Đường thẳng(y=y_o)là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số(y=f(x))nếu tối thiểu một trong số điều kiện sau được thỏa mãn:

(limlimits_x o + infty ,f(x)=y_o,limlimits_x o - infty ,f(x)=y_o)

Đường thẳng(x=x_o)là tiệm cận đứngcủa đồ thị hàm số(y=f(x))nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa mãn:

(limlimits_x o x_o^+,f(x)=+infty,limlimits_x o x_o^-,f(x)=-infty\ limlimits_x o x_o^+,f(x)=-infty,limlimits_x o x_o^-,f(x)=+infty)


Tham khảo giải mã các bài xích tập bài 4: Đường tiệm cận khác • Giải bài 1 trang 30 – SGK môn Giải tích lớp 12 Tìm các tiệm cận của... • Giải bài 2 trang 30 – SGK môn Giải tích lớp 12 Tìm các tiệm cận...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 12 (Nâng cao) theo chương •Chương 1: Ứng dụng của đạo hàm để khảo sát và vẽ vật dụng thị hàm số - Giải tích 12 (Nâng cao) •Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ với hàm số lôgarit - Giải tích 12 (Nâng cao) •Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng - Giải tích 12 (Nâng cao) •Chương 4: Số phức - Giải tích 12 (Nâng cao)